Support
royaltec
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

IA-FO-031/ISS.2
แบบสำรวจความพึงพอใจลูกค้า
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ *
ตำแหน่ง
ฝ่าย
ชื่อบริษัท
Tel.
Fax.
การให้บริการของฝ่ายบริการลูกค้า (Sales Admin and Customer Service)
มารยาทในการติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า *
 ดีมาก 5  ดี 4  ปานกลาง 3  พอใช้ 2  ปรับปรุง 1
ความรวดเร็วในการติดต่อ / การติดตามงาน *
 ดีมาก 5  ดี 4  ปานกลาง 3  พอใช้ 2  ปรับปรุง 1
ความสามารถในการตอบข้อซักถาม / การให้ข้อมูลเบื้องต้น *
 ดีมาก 5  ดี 4  ปานกลาง 3  พอใช้ 2  ปรับปรุง 1
ความแม่นยำในการรับคำสั่งซื้อ (ใบรับเรื่อง) *
 ดีมาก 5  ดี 4  ปานกลาง 3  พอใช้ 2  ปรับปรุง 1
ความถูกต้องของเอกสารทางการขาย(Inv. QA) *
 ดีมาก 5  ดี 4  ปานกลาง 3  พอใช้ 2  ปรับปรุง 1
ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับทางบริษัทฯ *
 ดีมาก 5  ดี 4  ปานกลาง 3  พอใช้ 2  ปรับปรุง 1
การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ(for Customer Service only) *
 ดีมาก 5  ดี 4  ปานกลาง 3  พอใช้ 2  ปรับปรุง 1
ข้อเสนอแนะอื่นๆ:ด้านการให้บริการของฝ่ายบริการลูกค้า
การให้บริการของพนักงาน
กริยา มารยาท ความสุภาพ ในการติดต่อกับลูกค้า *
 ดีมาก 5  ดี 4  ปานกลาง 3  พอใช้ 2  ปรับปรุง 1
บุคลิกภาพและการแต่งกาย *
 ดีมาก 5  ดี 4  ปานกลาง 3  พอใช้ 2  ปรับปรุง 1
ความรู้และความชำนานเกี่ยวกับสินค้าที่นำเสนอ *
 ดีมาก 5  ดี 4  ปานกลาง 3  พอใช้ 2  ปรับปรุง 1
ความกระตือรือร้นและตั้งใจในการรับฟังความต้องการของลูกค้า *
 ดีมาก 5  ดี 4  ปานกลาง 3  พอใช้ 2  ปรับปรุง 1
การตรงต่อเวลา / ความรวดเร็วในการบริการ *
 ดีมาก 5  ดี 4  ปานกลาง 3  พอใช้ 2  ปรับปรุง 1
การให้คำแนะนำ และการแก้ไขเบื้องต้น *
 ดีมาก 5  ดี 4  ปานกลาง 3  พอใช้ 2  ปรับปรุง 1
การดูแล เอาใจใส่ และความสม่ำเสมอในการให้บริการ *
 ดีมาก 5  ดี 4  ปานกลาง 3  พอใช้ 2  ปรับปรุง 1
ความสามารถในการสื่อสาร / การนำเสนอ *
 ดีมาก 5  ดี 4  ปานกลาง 3  พอใช้ 2  ปรับปรุง 1
ความต่อเนื่อในการติดตามงาน *
 ดีมาก 5  ดี 4  ปานกลาง 3  พอใช้ 2  ปรับปรุง 1
ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับพนักงานขาย *
 ดีมาก 5  ดี 4  ปานกลาง 3  พอใช้ 2  ปรับปรุง 1
การบริการหลังการขาย *
 ดีมาก 5  ดี 4  ปานกลาง 3  พอใช้ 2  ปรับปรุง 1
ข้อเสนอแนะอื่นๆ: ด้านการให้บริการของพนักงานขาย
คุณภาพของสินค้า
คุณภาพของสินค้าของบริษัท *
 ดีมาก 5  ดี 4  ปานกลาง 3  พอใช้ 2  ปรับปรุง 1
ความหลากหลายของสินค้า *
 ดีมาก 5  ดี 4  ปานกลาง 3  พอใช้ 2  ปรับปรุง 1
ความเหมาะสมของรูปแบบบรรจุภัณฑ์ *
 ดีมาก 5  ดี 4  ปานกลาง 3  พอใช้ 2  ปรับปรุง 1
อายุการใช้งานของสินค้า (Depend on product) *
 ดีมาก 5  ดี 4  ปานกลาง 3  พอใช้ 2  ปรับปรุง 1
ราคาที่นำเสนอ (Depend on product) *
 ดีมาก 5  ดี 4  ปานกลาง 3  พอใช้ 2  ปรับปรุง 1
เอกสาร / ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้า *
 ดีมาก 5  ดี 4  ปานกลาง 3  พอใช้ 2  ปรับปรุง 1
ข้อเสนอแนะ : ด้านการสินค้า